Monthly Archives: Tháng Sáu 2018

Hướng dẫn định lượng thành phần Nitơ theo Kjeldahn

Hướng dẫn định lượng Nitơ thep Kjeldahn

Hướng dẫn định lượng thành phần Nitơ theo Kjeldahn Để định lượng được thành phần Nitơ theo Kjeldahn gồm 2 bước: I. Định lượng thành phần Nitơ theo Kjeldahn: – Định lượng thành phần Nitơ theo Kjeldahn trong những hợp chất có nitơ (Protein, acid amin, các hợp chất nitơ hữu cơ…) theo phương pháp […]