Thiết bị ngành dệt nhuộm

Thiết bị ngành dệt nhuộm bao gồm:

Máy so màu, tủ so màu, bóng đèn so màu, máy đo lực xé rách…

Hãng PolyScience

Bể điều nhiệt 10L

Hãng PolyScience

Bể điều nhiệt thép

Hãng Tilo

Bóng đèn D54