Thiết bị thủy sản cung cấp các test kit kiểm tra môi trường thủy sản như test kit pH, kH, gH, No2, NO3, NH3/NH4, các máy kiểm tra môi trường nước và máy chưng cất đạm, kiểm tra nồng độ Nito, Máy phá mẫu, Máy phân tích đạm…

Bể điều nhiệt

Bể điều nhiệt 10L

Bể điều nhiệt

Bể ổn nhiệt PolyScience

Thiết bị môi trường

Chillers & Coolers

Hãng Brookfield

Cone & Plate Brookfield

Dung dịch chuẩn

Dung dịch chuẩn Horiba