Thiết bị thủy sản cung cấp các test kit kiểm tra môi trường thủy sản như test kit pH, kH, gH, No2, NO3, NH3/NH4, các máy kiểm tra môi trường nước và máy chưng cất đạm, kiểm tra nồng độ Nito, Máy phá mẫu, Máy phân tích đạm…

Hãng PolyScience

6000 Series Chiller

Hãng PolyScience

Bể điều nhiệt 10L

Hãng PolyScience

Bể điều nhiệt thép

Thiết bị ngành dược phẩm

Bể điều nhiệt tuần hoàn MX PolyScience

Hãng PolyScience

Benchtop Chiller

Thiết bị môi trường

Chiller PolyScience

Thiết bị môi trường

Chillers & Coolers

Hãng Brookfield

Cone & Plate Brookfield

Hãng Ellab

Data Logger Ellab