Bể điều nhiệt

6000 Series Chiller

Bể điều nhiệt

Bể điều nhiệt 10L

Bể điều nhiệt

Benchtop Chiller

Thiết bị phòng thí nghiệm

Benchtop Chillers LM

Thiết bị phòng thí nghiệm

Benchtop Chillers LS

Thiết bị phòng thí nghiệm

Benchtop Chillers MM

Kiểm tra độ bám dính

Bộ đo độ bám dính BYK 5213