Bóng đèn UV Purple Light Tube

Bóng đèn UV (UV Purple Light Tube) sử dụng để so màu sản phẩm trong ánh sáng tím. Bóng đèn UV được giả lập ánh sáng UV ngoài tự nhiên. Lựa chọn 60cm – 120cm