Thước tạo màng sơn Sagging BEVS1809 hãng BEVS

Thước tạo màng sơn Sagging BEVS1809 hãng BEVS được thiết kế để tạo màng film, giúp kiểm tra các chỉ tiêu như độ nhớt, độ mịn, độ dày và các chỉ tiêu khác