Cốc đo độ nhớt Ford Cups

Cốc đo độ nhớt chứa một lượng mẫu cố định khi đo. Cốc đo độ nhớt Ford Cups khác nhau ở đường kính lỗ để tính chính xác độ nhớt của chất lỏng.