Cốc đo độ nhớt chảy tự động Sheen

Cốc đo độ nhớt chảy tự động Sheen 450N được thiết kế đặc biệt để đo độ nhớt tự động, cốc sẽ đếm thời gian chảy của nhớt từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc.