Máy quang phổ UV-VIS 7000 8000 ORION

Máy quang phổ UV-VIS 7000 8000 ORION hãng Thermo Fisher Scientific là máy quang phổ so màu chuyên để kiểm tra chỉ tiêu nước thải, thủy sản…