Thước kéo màng sơn hãng TQC Sheen Wire Bar Coater

Thước kéo màng sơn hãng TQC Sheen Wire Bar Coater được thiết kế với nhiều độ dày khác nhau từ 4um-6um-8um cho tới 150-200um nên phù hợp nhiều mẫu khác nhau