Màng lọc sinh học MBR PVDF

Màng lọc sinh học MBR sẽ có kích thước lỗ 0.1 um. Những chất rắn có kích thước > 0.1um sẽ bị giữ lại trên màng lọc còn nước và chất rắn <0.1 sẽ đi qua màng.