Máy phân tích COD hãng Velp

Máy phân tích COD hãng Velp bao gồm 4 loại sau: máy phân tích COD ECO6 6 vị trí, ECO8 8 vị trí,ECO16 16 vị trí và ECO25 25 vị trí. Thang nhiệt tới 200 độ C.