Máy kiểm tra ghép màng bao bì Labthink HST-H6

Máy kiểm tra ghép màng bao bì Labthink là máy chủ yếu kiểm tra để xác định điều kiện tốt nhất để ghép màng bao bì gồm màng trên và màng dưới. Trước khi kiểm tra, máy được cài đặt sẵn nhiệt độ, áp suất, thời gian và đặt mẫu ở giữa ngăn trên và ngăn dưới sau đó nhấn nút bắt đầu. Toàn bộ quá trình ghép bao bì sẽ được tự động hoàn thành.