Bóng đèn so màu U30

Bóng đèn so màu U30 được sử dụng để mô phỏng ánh sáng huỳnh quang. Bóng đèn so màu U30 được lắp riêng hoặc lắp trong tủ so màu với các kích thước bóng khác nhau.