Bóng đèn so màu U35

Bóng đèn so màu U35 được sử dụng để giả lập ánh sáng huỳnh quang. Có thể được lắp riêng hoặc lắp vào tủ so màu Tilo. Bóng đèn U35 có nhiều kích thước khác nhau.