Máy đo sức căng bề mặt DST 60

Máy đo sức căng bề mặt DST 60 sử dụng màn hình LCD kỹ thuật số để đo bề mặt chất lỏng và sức căng bề mặt chất lỏng sử dụng theo phương pháp Dunouy Ring và Wilhelmy. Máy đo sức căng bề mặt DST 60 đo tự động và có sử dụng phần mềm để quản lý dữ liệu thu được và xuất dữ liệu dưới dạng Excell rất dễ sử dụng.