Máy so màu để bàn LabScan XE HunterLab

Máy so màu để bàn LabScan XE HunterLab sử dụng phương pháp so màu 0˚/45˚, đo những mẫu có kích thước từ 0- 50mm. Có ống kính zoom chi tiết cho những mẫu nhỏ