Đồng hồ đếm giây hãng Biuged

Đồng hồ đếm giây hãng Biuged (Stop watch) được sử dụng để đếm giây khi sử dụng cốc đo độ nhớt. Đồng hồ đếm giây được đến 24 giờ.