Thước kéo màng sơn vuông hãng TQC Sheen

Thước kéo màng sơn vuông hãng TQC Sheen được thiết kế để kéo màng film với độ dày đồng đều, dùng trong máy ghi thời gian khô để kiểm tra thời gian màng khô.