Thiết bị đo độ cứng sơn bằng con lắc Pendulum Hardness Tester

Thiết bị đo độ cứng sơn bằng con lắc Pendulum Hardness Tester hãng Biuged, hãng Sheen. Đo độ cứng lớp phủ bằng phương pháp Konig và Persoz dao động con lắc.