Test Hydro Sunphua H2S

Test Hydro Sunphua H2S được sử dụng để kiểm tra nồng độ hydro sunphua trong nước nuôi tôm cá, thủy sản. Với 3 bước, nồng độ H2S dễ dàng được xác định